Τα πλεονεκτήματά της εφαρμογής της θερμογραφίας είναι :

-Διατηρείται αλώβητη η δομή του στοιχείου που εξετάζεται
-Φαίνονται άμεσα τα αποτελέσματα της μέτρησης
- Εύκολη ανάγνωση των θερμογραφημάτων με τη χρήση ειδικών
λογισμικών
-Έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών

Πιο συγκεκριμένα:
Στα κελύφη των κτιρίων με τη θερμογραφία που συνδυάζεται και με τη χρήση άλλων οργάνων ( θερμοζεύγη, μετρητές υγρασίας κ.α.)
έχουμε αποτελέσματα για τη θερμική συμπεριφορά των διαφόρων δομικών στοιχείων που συνθέτουν το κέλυφος του κτιρίου. Με τη μέτρηση, αποκαλύπτονται και οι θερμογέφυρες, ή τυχόν υπάρχουσα υγρασία και τα προβλήματα των κουφωμάτων (αεροστεγανότητα-ύπαρξη απωλειών θερμότητας).
θερμογέφυρα σε  αμόνωτη δοκό δαπέδου


ανωμαλία σε κούφωμα


απώλειες από αμόνωτη καπνοδόχο καλοριφέρ


διαρροή νερού σε τοιχείο πισίνας


προβληματική βαλβίδα καλοριφέρ


απώλειες από καυστήρα καλοριφέρ