να καταγραφούν ως :

Ø η τοπικά αυξημένη ανταλλαγή ποσών θερμότητας ,

Ø η επιφανειακή ρηγμάτωση λόγω των συστολοδιαστολών

Ø η τοπική συμπύκνωση υδρατμών και προοδευτικά εμφάνιση μούχλας.


 

Ύπαρξη θερμογέφυρας από αμόνωτη δοκό βάσης


Δημιουργία θερμογέφυρας από ύπαρξη ξένου σώματος στην πλάκα οροφής


Θερμογέφυρα σε γωνία, επαφή με τον εξωτερικό τοίχο


Θερμογέφυρα σε γωνία, επαφή με τον εξωτερικό τοίχο και με την πλάκα οροφής


Η θερμογέφυρα της προηγούμενης περιπτώσεως, θερμογραφημένη από την άνω πλευρά, (εξωτερικό περιβάλλον) .

Φαίνεται η απώλεια θερμότητας.

THERMOGRAPH